Leaders

Decheng Wang

Chairman, Secretary of Party Committee

  

Xifeng Wang

General Manager, Director, Deputy Party Secretary

  

Yuxin Li

Director, Deputy Party Secretary

  
zsh-cam.jpg

Shuhong Zhu

CFO, General Counsel

  

Jianyou Li

Vice General Manager, CIO

  

Xiaodong Li

Secretary of Inspection Commission

  

Yanchun Lou

Vice General Manager